Het geschil Katgert / Gemeente Borne

De pers spreekt over “vriendjespolitiek”

In 1993 is de familie Katgert uit Hengelo naar Borne gekomen en hebben zich gevestigd in een buitengebied genaamd “Veldkamp” aan de Burenweg 7 te Borne. De familie Katgert verkreeg een bouwvergunning voor een woning met bijgebouw en heeft die laten bouwen.

Op 6 januari 1994 wordt aan Katgert door het college een vergunning verleend voor de bouw van een burgerwoning onder de noemer ‘hoewel vrijstelling niet mogelijk is, wordt toch voorgesteld om medewerking te verlenen’.  Achteraf bleek dat de gemeente deze bouwvergunning ten onrechte heeft verleend. De Gemeente heeft namelijk een bouwvergunning afgegeven binnen de hinderzone van het spoor zonder te toetsen aan de hogere grenswaarde procedure en de wetgeving hieromtrent. Dit heeft de gemeente voor Katgert verzwegen.

In 2006 heeft de Gemeente de bestemming van het gebied gewijzigd in het Bestemmingsplan “De Veldkamp” met als bestemming bedrijventerrein.  Alle aldaar wonenden en landeigenaren moesten weg. Ook Katgert c.s. werden wegbestemd en moesten weg.

De Gemeente heeft allen die moesten vertrekken via minnelijke verwerving financieel gecompenseerd en schadebedragen aan hen uitbetaald, met als enige uitzondering Katgert c.s, die NIETS ontvingen. De 21 bewoners ontvingen bij elkaar € 19.669.229,00 voor hun opstallen, die zijn gesloopt. De 11 landeigenaren ontvingen € 2.708.673,00 voor hun grond. In totaal € 22.377.902,00, in 2017 met gerealiseerde boekwaarde door de Gemeente gesteld op € 24.938.222,00. Zie de lijst. De bewoners en eigenaren ontvingen bedragen van een half miljoen, één miljoen en enkelen kregen zelfs miljoenen uitgekeerd. Zo niet de familie Katgert. Als enige kreeg die niets ! Opmerkelijk is dat het gros van de uitgekochte families autochtone Bornenaren zijn en Katgert niet. Toeval?

In de media zijn daar vraagtekens bij gezet en is geschreven over “Vriendjespolitiek. Welten reageerde daarop: “dit is aan de gemeenteraad”. Maar dat is niet juist. Hier ligt bij uitstek een taak voor de burgemeester. Sinds 1 februari 2016 is de burgemeester op grond van artikel 170 Gemeentewet formeel leidend in gevallen van vermoedens van integriteits schendingen. Hij zal daarbij regisserend optreden: van een passende reactie op een eerste signaal tot het nemen van de beslissingen over het vervolg, zoals de keuze tot het doen van onderzoek. De burgemeester heeft dat (geheel) nagelaten.

Katgert c.s. zijn vanaf 2006 de dupe van een vijandige houding tegen hen, waar zij geen enkele aanleiding toe gegeven hebben.  Er is in 2006 een groot geschil ontstaan tussen Katgert c.s. en de Gemeente Borne. Er zijn tientallen procedures gevoerd in een omvangrijke rechtsstrijd, die nog steeds gaande is. Daarbij hebben K & W veertien keer bij de bestuursrechter gewonnen. En op 6 oktober jl. heeft de Hoge Raad de familie ook gelijk gegeven: de woning is wegbestemd, zoals K & W al jaren lang hebben betoogd. Daarmee ligt de weg open voor de claim van Katgert.

De Gemeente heeft Katgert c.s. veel leed en stress bezorgd. Er is sprake van aanzienlijke immateriële schade. De materiële schade die de Gemeente Katgert c.s heeft berokkend wordt geraamd op miljoenen euro's.

De Gemeente bedient zich van alle haar ten dienste staande middelen om zich te onttrekken aan haar verplichtingen jegens Katgert c.s.. Burgemeester Welten heeft zich daarbij actief tegen de (voormalige) advocaten van Katgert gekeerd. De geheime e-mailwisseling tussen de burgemeester en de Deken vindt u elders op deze site. Er lopen procedures tegen de burgemeester. Als een burgemeester in het geheim advocaten van zijn tegenpartij mag aanpakken, dan leven we in een politiestaat.