Welkom op de website ter bevordering van de onafhankelijke en transparante advocatuur

 

Op deze pagina informeren wij u over:

Op 22 september 2017 hebben mrs. Kukolja & Wullink zich uitgeschreven als advocaat en zijn zij verder gegaan als juridisch adviseurs. Vanaf deze datum is het advocatenkantoor gewijzigd naar een juridisch advieskantoor. Naar aanleiding van de vele vragen over de kern van het geschil met de Deken hebben wij besloten om uitleg te geven en dit te onderbouwen met stukken.

Hieronder vallen ook alle geheime e-mails en contacten tussen de Burgemeester en de Deken.

 

 


 

 

Acties Deken Luttikhuis om Kukolja & Wullink te beschadigen


1. Wij vragen om een gesprek met de Deken  -->>  Wij krijgen een art. 60C Aw onderzoek

Mail d.d. 29 maart 2017     Brief d.d. 15 mei 2017
van K & W aan Luttikhuis   van K & W aan Luttikhuis

 

2. Wij vragen om een kantoorbezoek  -->> Deken Luttikhuis zegt tegen de rechter dat wij dat weigeren

Mail d.d. 29 maart 2017   Verzoekschrift d.d. 23 mei 2017
van K & W aan Luttikhuis   van Luttikhuis bij RvD

 

3. Burgemeester dient geen klacht in  -->>  Deken Luttikhuis maakt er een klacht van

Brief d.d. 7 februari 2017     Brief d.d. 8 juni 2017
van Burgemeester aan Deken   van Luttikhuis aan K & W

 

4. Wij bewijzen een gemaakte afspraak met een klant  -->>  Deken Luttikhuis verwijt ons dat we afspraak niet hebben

Vaststellingsovereenkomst   Brief d.d. 14 september 2017
client met Gemeente Borne   van Luttikhuis aan K & W

 

5. Uitspraak 8 mei 2017 Den Bosch schorsing anoniem  -->>  Deken Luttikhuis zorgt dat deze in de krant komt

Krantenartikel

    

Brief d.d. 12 mei 2017      Reactie d.d. 15 mei 2017
d.d. 12 mei 2017   van K & W aan Tubantia   van Tubantia aan K & W

 

6. 60c rechter: Deken weet genoeg  -->>  Luttikhuis doet onderzoek in de overtreffende trap

Beslissing RvD     Brief d.d. 20 juli 2017
d.d. 10 juli 2017   van Luttikhuis aan K & W

 

7. Wij leveren gevraagde gegevens aan -->>   Deken Luttikhuis verwijt ons niet mee te werken

Brief d.d. 23 augustus 2017   Mail d.d. 18 september 2017

van K & W aan Luttikhuis (via onze advocaat)

  van Luttikhuis aan K & W

 

Onheuse intenties

8. Een uitgestoken hand wordt niet aangepakt door Deken Luttikhuis: drie keer is een gesprek geweigerd, welwillendheid ontbreekt;

1e keer: - Verzoek op 29 maart 2017 is beantwoord met art. 60c onderzoek;

2e keer: - Voorzitter RvD zegt ter zitting 'wordt het niet eens tijd om te gaan praten', Luttikhuis zegt 'Nee';

3e keer: - Advocaat van K & W sondeert mediation, Luttikhuis zegt 'Nee, wil ik niet'.


9. Deken Luttikhuis stelt voor een onafhankelijk onderzoek, maar dat is niet zo: Het art. 60c Aw onderzoek is op onze kosten (paard van Troje);

- Op 2 mei 2017 stelde hij ons een extern onderzoek voor, hij wil hier zelf geen tijd aan besteden. 


10. Financiële gegevens opvragen onder de noemer van ‘grote klant is weg’, terwijl Deken Luttikhuis de klant heeft weggejaagd;

- In de brief van 20 juli 2017 (na de art. 60c-uitspraak van 10 juli) zegt hij de financiele huishouding te willen weten, omdat één van onze klanten weg is. De oorzaak hiervan is echter de acties van de Deken Luttikhuis.


11. Deken Luttikhuis heeft ons ingepalmd toen Manning Deken was, maar toen Luttikhuis Deken werd liet hij het escaleren;

-  Op diverse bijeenkomsten van de Orde (jaarvergaderingen, gala, etc.) gaf hij ons voordat hij deken werd 

diverse keren steunbetuigingen in het bijzijn van anderen:

"ALS IK DEKEN BEN IS HET EERSTE WAT IK GA DOEN DE TELEFOON PAKKEN EN MET JULLIE  PRATEN"

"MANNING HEEFT MEER LIJKEN IN DE KAST, IK HEB GEEN ENKEL ZICHT OP WAAR HIJ ZICH MEE BEZIG HOUDT"

"MARK, ZULLEN WE SAMEN OP DE FOTO GAAN EN DIE DAN NAAR MANNING STUREN, MET DE TEKST 'ZO KAN HET TOCH OOK'"

"MANNING TREKT ALLES WAT JULLIE AANGAAT NAAR ZICH TOE, HIJ OVERLEGT MET NIEMAND BINNEN DE RAAD VAN ORDE"

 

12. Kantoor lamleggen met stroom aan procedures en zinloze verzoeken (60c, onderzoek, aanvullende vragen, brieven van derden aanmerken als klacht, ect.) Zie voorgaande punten;

- zie alle voorgaande punten.

 

13. Deken Luttikhuis wil de correspondentie van Katgert, maar heeft zelf geen mening, hij weet dus niet waar hij mee bezig is;

- zie het Grief XII van het hoger beroep van Katgert c.s. tegen Deken Luttikhuis.

 

14. Deken Luttikhuis weigert inzage in klacht- cq. onderzoeksdossier;

- zie onze pogingen om inzage te krijgen.

 

15. Deken Luttikhuis weigert mediation.

- zie de brief van Deken Luttikhuis van 31 augustus 2017.

 

Zeer ernstige gevolgen van acties Deken Luttikhuis

  • Klant uit kantoor weg gejaagd;
  • Naam verpest;
  • Geloofwaardigheid bij rechtelijke macht weg;
  • Geen toewijzing failissementen meer;
  • Gemeente (wederpartij van onze voormalige clienten) sterk bevoordeeld;
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking als gevolg van (onjuiste) standpunt Deken;
  • Geen advocaat meer.

 


Ga naar:

Naar boven

Persbericht III - 15 februari - Klacht over partijdige deken bij Europese Hof

Persbericht II - 5 februari - Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne

Acties Deken Luttikhuis om K & W te beschadigen 

27 geheime e-mails

Persbericht I - 22 september - Advocaten stappen uit de advocatuur


 

 

27 geheime e-mails

De geheime contacten tussen burgemeester en deken

Naar aanleiding van ons persbericht kwamen er veel vragen over de achtergehouden e-mails en brieven tussen burgemeester en deken. In het onderstaande informeren wij u hierover.

Hoe kwamen Kukolja & Wullink erachter?

Katgert had het vermoeden dat burgemeester Welten zijn netwerk gebruikte om het geschil tussen Katgert en de gemeente Borne te beïnvloeden. Om die reden heeft de familie Katgert op 28 december 2015 bij de Gemeente een WOB-verzoek gedaan naar de contacten Deken – Gemeente Borne. 

Deken Manning belde toen, als door een wesp gestoken, met mr. Kukolja en stelde: “Waar zijn jullie nu mee bezig. Dat is allemaal vertrouwelijk. Dat mag niet openbaar worden. Kijk uit wat je doet.”. Manning vond het WOB-verzoek zeer onaangenaam, deed een beroep op Kukolja daarmee op te houden en deed alsof het allemaal erg mee viel en dat er niets aan de hand was. Het bleek anders te zijn.

Het bezoek aan het kantoor van deken Manning op 25 januari 2016

Kukolja & Wullink vertrouwden het niet en belden vervolgens met deken Manning om een afspraak te maken om het dossier in te zien. Die hield de boot af en had het te druk. Kukolja & Wullink namen daar geen genoegen mee. Kukolja & Wullink zijn naar het kantoor van Deken Manning te Zwolle gegaan en hebben gevraagd het dossier in te mogen zien. Op deze wijze kwamen zij achter de geheime samenspanning tussen Deken en burgemeester.

Achtergehouden e-mails, brieven en besprekingen

De volgende e-mails en brieven zijn voor ons achtergehouden. Hieruit blijkt van geheime besprekingen, telefoongesprekken en afspraken om heimelijk via de Deken druk op de advocaten uit te oefenen. Het gevoel van de familie Katgert bleek terecht te zijn. Hun tegenpartij de burgemeester van Borne heeft inderdaad zijn invloed aangewend om de Deken op te zetten tegen Kukolja & Wullink. Deken Manning is zo onverstandig geweest om daarin mee te gaan.

De volgende correspondentie is voor ons achtergehouden.

E-mail 28 oktober 2014 van de burgemeester aan de Deken (bij eerste inzage 2016)

Brief 2 december 2014 van de burgemeester aan de Deken (bij eerste inzage 2016) 

  • Op 15 december 2014 heeft een geheime bespreking plaatsgevonden tussen burgemeester en de Deken

Brief  23 december 2014 van deken Manning aan de burgemeester (bij eerste inzage 2016) 

Brief  30 december 2014 van de burgemeester aan de Deken (bij eerste inzage 2016)

Per brief van 5 februari 2015 krijgt mr. Wullink bericht dat een strafbeschikking van € 150 is uitgevaardigd.

Brief 11 februari 2015 van burgemeester aan het OM, waarin hij vraagt om de strafstukken bij het OM. 

Burgemeester Welten zegt in deze brief een klacht tegen mr. Wullink te zullen indienen met behulp van de stukken uit het strafdossier.

Op 11 februari 2015 stelt mr. Wullink verzet in tegen de strafbeschikking.

Brief 8 april 2015 van de burgemeester aan de Deken (bij eerste inzage 2016)
 

Brief 14 april 2015 van deken Manning aan de burgemeester (bij eerste inzake 2016)

E-mail 15 april 2015 van Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)

Brief 23 april 2015 van deken Manning aan de burgemeester (bij eerste inzage 2016)  

E-mail 12 mei 2015 namens de burgemeester aan de Deken (bij eerste inzage 2016)

  • Gebeld op 12 mei 2015 zie opmerking in e-mail, de Deken heeft gebeld met de Gemeente (bij eerste inzage 2016)

E-mail 21 mei 2015 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)
(met als bijlage de brief van 18 mei 2016 van plv Hoofdofficier Lucas aan Politiechef Eenheid Oost Nederland)

E-mail 3 juli 2015 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)

E-mail 31 augustus 2015 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016) 

  • Gebeld op 9 september 2015 aantekening in dossier deken Manning: “op verzoek van burgemeester Welten is met de deken Manning gebeld”

E-mail 2 oktober 2015 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)
 

E-mail 5 oktober 2015 van de Deken aan de Gemeente (bij eerste inzage 2016)
 

E-mail 26 oktober 2015 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)
 

E-mail 20 november 2015 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)
 

E-mail 6 januari 2016 van de Gemeente aan de Deken (bij eerste inzage 2016)
 

E-mail 29 januari 2016 van de Gemeente aan de Deken (na een tweede inzage)
 

E-mail 1 februari 2016 van de Gemeente aan de Deken (na een tweede inzage)

Van onderstaande stukken kennen Kukolja & Wullink het bestaan uit de WOB-inventarisatie [link naar de WOB-besluiten met de inventarisatielijsten]. Over de stukken zelf beschikken Kukolja & Wullink (nog) niet:

-       E-mail 4 februari 2016 van de Gemeente aan de Deken (inventarisatie nav WOB-verzoek)

-       E-mail 19 april 2016 van de Gemeente aan de Deken (inventarisatie nav WOB-verzoek)

-       E-mail 24 april 2016 van Gemeente aan deken (inventarisatie nav WOB-verzoek)

-       E-mail 14 juli 2016 van Gemeente aan de Deken (inventarisatie nav WOB-verzoek)

-       E-mail 21 juli 2016 van de Gemeente aan de Deken (inventarisatie nav WOB-verzoek)

Weer vijf e-mails over Kukolja & Wullink in de zaak van Katgert die deken Manning niet aan de advocaten heeft verstrekt. En dat voor een Deken !

Het bestaan van onderstaande drie brieven hebben de advocaten ook pas later ontdekt:

Brief 20 oktober 2016 van de Deken aan de burgemeester (achteraf gekregen in feb 2017)

Brief 27 december 2016 van de burgemeester aan het OM.

Burgemeester Welten dringt in deze brief aan op strafrechtelijke vervolging van mr. Wullink.

Brief 24 januari 2017 van Deken aan burgemeester (achteraf gekregen in februari 2017)

Machtiging van 20 maart 2017 waarin ambtenaar Oude Middendorp de gemeente machtigt om hem te vertegenwoordigen (2 1/2 jaar na het incident) 


Ga naar:

Naar boven

Persbericht III - 15 februari - Klacht over partijdige deken bij Europese Hof

Persbericht II - 5 februari - Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne

Acties Deken Luttikhuis om K & W te beschadigen 

27 geheime e-mails

Persbericht I - 22 september - Advocaten stappen uit de advocatuur


 

 

Persbericht III - 15 februari 2018

Klacht over partijdige deken bij Europese Hof

Kukolja & Wullink hebben op 13 februari 2018 een klacht ingediend bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) over het toezicht op de advocatuur in Nederland. Zij hebben dit gedaan naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Discipline van 24 november 2017. Kukolja & Wullink zijn veroordeeld omdat zij niet mee wilden werken aan toezicht door de Deken persoonlijk. Kukolja & Wullink wilden dit niet, omdat sprake was van (een schijn) van partijdigheid. De Deken had namelijk maandenlang geheime contacten met een tegenpartij van cliënten van K&W, de burgemeester van Borne. In het Nederlandse tuchtrecht is het niet mogelijk gebleken om deze (schijn) van partijdigheid aan de orde te stellen. Hierdoor is er geen eerlijk proces geweest.

Kukolja & Wullink zijn niet tegen toezicht op de advocatuur, integendeel. Maar wel tegen het toezicht door deze Deken persoonlijk. In deze zaak is namelijk sprake van (een schijn van) partijdigheid van deze Deken die Kukolja & Wullink bij tal van instanties hebben geprobeerd te adresseren. De Deken had anderhalf jaar lang intensief en eenzijdig contact gehad met de burgemeester van Borne, die wederpartij is van cliënten van Kukolja & Wullink. De Deken en de burgemeester van Borne, hebben in die tijd 27 geheime e-mails gewisseld, met elkaar gebeld en elkaar in persoon gesproken.

Kukolja & Wullink hebben herhaaldelijk voorgesteld dat iemand anders het toezicht namens de Deken zou uitoefenen. Temeer daar het toezicht ging om slechts één dossier: de zaak tegen de gemeente Borne. De Deken wilde hier niets van weten. Hij wilde persoonlijk het toezicht in dit ene dossier tegen de gemeente Borne blijven uitoefenen.

Het Nederlandse tuchtrecht kent geen regeling voor het geval er beletselen zijn tegen het optreden van de Deken. De Deken wordt door artikel 45a Advocatenwet (Aw) in persoon aangewezen als overheidstoezichthouder. Volgens het Hof van Discipline moeten advocaten in alle gevallen onvoorwaardelijk meewerken aan toezicht. De Deken beoordeelt zelf in persoon of hij in staat is het toezicht onafhankelijk en onpartijdig uit te oefenen. Deze volledig autonome en autocratische positie van de Deken is zeer onwenselijk omdat zeer goed denkbaar is dat toezicht uitgeoefend door collega-advocaten gewild of ongewild situaties met (schijnbare) belangenverstrengeling met zich mee zal brengen. De onafhankelijkheid van de advocatuur in Nederland wordt hiermee ondermijnd. Dit is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Hof van Discipline heeft geoordeeld dat Kukolja & Wullink onvoorwaardelijk hadden moeten luisteren naar de Deken. Het Hof heeft daarnaast geoordeeld dat Kukolja & Wullink zeer nauw bij hun cliënten betrokken zijn geweest. Mogelijk te nauw. Het Hof heeft dit echter niet onderzocht en constateert zelf in haar uitspraak dat zij de vermeende vermenging van belangen niet heeft kunnen vaststellen. Met andere woorden Kukolja & Wullink zijn veroordeeld zonder bewijs en zonder dat duidelijk is op welke manier Kukolja & Wullink normen hebben overschreden. Terwijl Kukolja & Wullink bij herhaling hebben aangegeven alle gevraagde informatie aan een ander dan deze Deken te willen verstrekken.

Kukolja & Wullink herkennen zich op geen enkele wijze in de uitspraak van het Hof van Discipline, die ook feitelijke onjuistheden bevat. Kukolja & Wullink hebben daarom een klacht ingesteld bij het EHRM (zie bijgaande brief).

15 februari 2018

Stefan Kukolja 06-50604289
Mark Wullink 06-46294348

Dowload persbericht


Ga naar:

Naar boven

Persbericht III - 15 februari - Klacht over partijdige deken bij Europese Hof

Persbericht II - 5 februari - Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne

Acties Deken Luttikhuis om K & W te beschadigen 

27 geheime e-mails

Persbericht I - 22 september - Advocaten stappen uit de advocatuur


 

 

Persbericht II - 5 februari 2018

Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 februari jl. de beschikking van de rechtbank te Almelo van 18 september 2017 vernietigd en alsnog een getuigenverhoor bevolen om getuigen te horen over onze schadeclaim tegen de Gemeente Borne. Dat betekent dat nu drs. R.G. Welten, Burgemeester van Borne en mr. C.A.M. Luttikhuis, Deken van de Orde van Advocaten in Overijssel, alsmede enkele ambtenaren opgeroepen zullen worden om als getuigen onder ede vragen te beantwoorden over wat zich vanaf 2014 achter de rug van Kukolja en Wullink over hen heeft afgespeeld in de nauwe samenwerking van Burgemeester en Deken.

De Rechtbank had het verzoek in september 2017 afgewezen, omdat het getuigenverhoor een “fishing expediton” zou zijn. Maar dat is het niet, volgens het Hof. Want, zo overweegt het Hof, wij  hebben voldoende duidelijk gemaakt om welke feiten het in het geschil draait en wat getuigen daarover kunnen verklaren. Door de gecombineerde acties van Burgemeester en Deken vanaf 2014 hebben wij veel schade geleden. Uiteindelijk moesten wij in september 2017 onze positie als advocaat opgeven.
Onze claim hangt samen met de al 11 jaar slepende strijd van de familie Katgert om 5 miljoen schade tegen de Gemeente. In 2006 zijn hun woning en bijgebouw aan de Burenweg 7 te Borne door de Gemeente wegbestemd. De Gemeente wijzigde de bestemming van 33 opstallen en grondstukken  in “de Veldkamp” van woonbestemming annex buitengebied in bedrijventerrein. Er moesten dus 33 eigenaren weg. Er werden 32 eigenaren uitgekocht door de Gemeente, voor in totaal ca. € 25 miljoen (waarvan één voor 9 miljoen), maar niet de familie Katgert, die als enige niets kreeg, niet weg kon en op een eiland tussen bedrijven moest blijven wonen. Onrechtmatig en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
De Raad van State besliste dat de woning en het bijgebouw van Katgert niét illegaal waren en de Hoge Raad besliste in 2017 dat Katgert wél is wegbestemd door de Gemeente. Bij het Hof Den Bosch wordt nu verder geprocedeerd over de schade. De Gemeente weigert nog steeds de schade van Katgert te compenseren.

Sinds 2014 heeft de Burgemeester de pijlen gericht op ons, omdat wij vol hielden en als advocaten succesvol waren voor Katgert. Wij wonnen voor Katgert 22 keer van de Gemeente bij de bestuursrechter, de Raad van State en de Hoge Raad. Dat zinde de Burgemeester van Borne niet. Die benaderde in 2014 de Deken om actie tegen ons te nemen. Burgemeester en Deken hebben vanaf 2014 in totaal 27 –mails met elkaar gewisseld over ons, zonder ons te informeren en zonder ons  afschriften te sturen. Zij belden en spraken elkaar. Waarover? Wat hebben zij in gesprekken  allemaal over ons gezegd? Waarover getelefoneerd? Waarom moest er een onderzoek door de Deken komen? Waarom heeft de Deken na jaren zeuren van de Burgemeester een brief van hem, die niet bedoeld was als klacht, toch als klacht tegen ons aangemerkt? En waarom heeft de Deken achter de hoogst vertrouwelijke correspondentie van ons met Katgert aangejaagd, dit ten behoeve van de  aardsrivaal van Katgert, de gemeente Borne? Een dubieuze rol, met grote schijn van partijdigheid, waarover nu meer klaarheid kan komen via het door het Hof bevolen getuigenverhoor en via een klacht bij het Europese Hof.

5 februari 2018

Stefan Kukolja 06-50604289
Mark Wullink 06-46294348

Download persbericht


Ga naar:

Naar boven

Persbericht III - 15 februari - Klacht over partijdige deken bij Europese Hof

Persbericht II - 5 februari - Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne

Acties Deken Luttikhuis om K & W te beschadigen 

27 geheime e-mails

Persbericht I - 22 september - Advocaten stappen uit de advocatuur


 

 

Persbericht I - 22 september 2017

Advocaten stappen uit advocatuur wegens willekeur en partijdigheid deken – rechtbank biedt geen bescherming. 

Op donderdag 21 september 2017 heeft de kort gedingrechter te Zwolle een uitspraak gedaan, die de advocaat als vertrouwenspersoon volkomen onderuit haalt (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3613). Dit is het zoveelste bedrijf in een soap die is begonnen in 2014. De burgemeester van Borne heeft toen aangifte gedaan tegen advocaat Wullink die een onbevoegde ambtenaar de toegang tot de woning van Katgert ontzegde. Wullink kreeg een boete van € 150, maar ging in verzet bij de rechtbank, die het beroep tot op heden (drie jaar later!) nog steeds niet heeft behandeld. Strafadvocaat Wim Anker die Wullink bijstaat: “Het wordt een vrijspraak. Niet Wullink zat fout, maar de ambtenaar, die zich niet legitimeerde. Een geval van ambtelijke huisvredebreuk, art. 370 Sr.” 

Al in 2014 wilde de burgemeester niet wachten op de strafrechter en maande de deken aan om op grond van de boete achter Kukolja en Wullink aan te gaan. Drie jaar lang is de gemeente druk uit blijven oefenen op de deken, die daar geheel in mee is gegaan en zich voor het karretje van de gemeente heeft laat spannen. Nu wil hij zelfs alle correspondentie in de zaak Katgert/Gemeente Borne hebben, omdat hij ‘signalen’ heeft dat er iets mis zit, zonder dat hij aangeeft wat die signalen zouden inhouden. 

Het kort geding is aangespannen door de familie Katgert, onze voormalige cliënten. Voor hen is het onbestaanbaar dat hun uiterst vertrouwelijke correspondentie met hun advocaten (ons) aan de plaatselijke Deken Carl Luttikhuis wordt afgegeven. De voorzieningenrechter ziet hier helaas geen probleem. Voor ons is de maat nu vol. Zo kunnen wij als advocaten ons beroep niet conform de kernwaarden uitvoeren, daarom stoppen wij. 

Zonder overdrijving: er is sprake van je reinste samenspanning tussen de gemeente (de tegenpartij van Katgert) en de deken. Hoe moet je anders 27 brieven en e-mails tussen hen, telefoongesprekken en besprekingen tussen hen, waarover wij niet zijn geïnformeerd, anders noemen? Nooit is door de deken met ons gesproken. Nooit met Katgert. Een schrijnend geval van partijdigheid door een toezichthouder, die zich helemaal in het kamp van de gemeente heeft laten trekken. 

Op de vragen van de voorzieningenrechter aan de deken “Waarom wilt u die correspondentie hebben?” en “Wat zijn dan de signalen waarover u beschikt dat er iets mis is bij Kukolja en Wullink?” antwoordde Luttikhuis geheimzinnig “Daar kan ik geen mededelingen over doen”. Hiervan is in het vonnis niets terug te vinden. Ook niet over de 27 voor ons en Katgert geheimgehouden brieven, (telefoon)gesprekken en alle onder onsjes tussen de deken en de burgemeester. Als dit rechtmatig toezicht is binnen de advocatuur, dan wensen wij daar geen deel van uit te maken. 

Deken Luttikhuis liegt. In een verzoekschrift van 23 mei 2017 aan de Raad van Discipline met een verzoek om een onderzoek bij ons kantoor stelt hij: “Deze advocaten weigeren mee te werken aan een kantoorbezoek.” Dat is apert onwaar, want op 29 maart 2017 mailden wij Luttikhuis “(...) Wij zullen contact opnemen met uw bureau voor het maken van een afspraak (...) waarbij wij tevens een datum voor een kantoorbezoek kan worden geagendeerd.” Geen redelijk handelend advocaat kan vertrouwen hebben in zo’n deken, zeker gezien ook de samenspanning met de burgemeester. 

De zeer vertrouwelijke correspondentie tussen een cliënt en advocaat, waarin alle strategieën en tactieken in een omvangrijke rechtsstrijd uiterst vertrouwelijk worden besproken, horen niet thuis in een onderzoek van een deken, tenzij er de verdenking bestaat van ernstig strafbare feiten of handelen in strijd met de openbare orde. Daarvan is hier totaal geen sprake. Wij hebben vele procedures voor Katgert gevoerd, 13 keer bij de bestuursrechter gewonnen en dat is ook de taak van een advocaat. De A-G bij de Hoge Raad is het met ons eens in de aanhangige cassatie. Bij de Raad van State hebben wij aangetoond dat de gemeente jarenlang heeft gelogen, dat de woning en het bijgebouw van Katgert illegale bouwwerken zouden zijn. De Raad van State stelde daarentegen vast dat de bouwwerken legaal zijn. Het is zeer betreurenswaardig dat deken Luttikhuis zich als boodschappenjongen gedraagt van zo’n perfide lokale overheid. De gemeente neemt ons kwalijk dat wij gemeenteambtenaren aansprakelijk hebben gesteld, maar als ambtenaren niet eerlijk handelen dan mag dat. 

Het is heel jammer dat de voorzieningenrechter heden oordeelt, dat de afwijzing door de raad van discipline van 10 juli van Luttikhuis’ verzoek om een officieel onderzoek (art. 60c Advocatenwet), niet inhoudt dat de deken geen eigen onderzoek mag doen. Formeel is dat zo, maar in de afwijzing staat duidelijk te lezen dat er geen aanwijzingen zijn voor een onbehoorlijke praktijkuitoefening bij ons en dat het slechts gaat om één zaak (Katgert/Gemeente). 

De Deken heeft geen vragen aan ons, vraagt stapels documenten en zegt dat hij vervolgens (wellicht) vragen zal formuleren. Een idiote volgorde. Op de vraag “Waarom doet u dit?” blijft het stil aan de kant van Luttikhuis. Hij herhaalt: “Ik heb signalen.” 

Het gaat hier om het wezen van de advocaat, als vertrouwensman en belangenbehartiger van zijn cliënt. Als die belangenbehartiging niet meer in vertrouwen kan gebeuren, dan leven we in een politiestaat. En deze zaak heeft veel kenmerken daarvan. Afgifte van de correspondentie (vele andere stukken hebben wij netjes aangeleverd) zal onze voormalige cliënten in het vervolg van een cassatieprocedure ernstig benadelen. Hun processtrategie komt dan naar buiten. De informatie komt in handen van een toezichthouder die samenspant met de burgemeester, nogmaals, de wederpartij van Katgert. 

Wij gaan verder als juridisch adviseur. We zullen er voor strijden dat tuchtrechtelijk ons blazoen zal worden gezuiverd en dat de schade op deze deken zal worden verhaald. 

Wij schrijven ons uit als advocaat. Alleen op die wijze kunnen wij onze cliënten van onafhankelijk advies voorzien. De advocatuur is niet meer onafhankelijk. 

mr.drs. S.J.P. Kukolja en mr.drs. M. Wullink 

T. 074-711 34 95 M. 06-50 60 42 89 M. 06-46 29 43 48 

Download persbericht


Ga naar:

Naar boven

Persbericht III - 15 februari - Klacht over partijdige deken bij Europese Hof

Persbericht II - 5 februari - Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne

Acties Deken Luttikhuis om K & W te beschadigen 

27 geheime e-mails

Persbericht I - 22 september - Advocaten stappen uit de advocatuur

 

 


 

web
analytics